ارائه شرکت کنندگان

در این قسمت، ابتدا به مفهوم ماتریس سختی در سیستم های مکانیکی پرداخته خواهد شد. سپس، اهمیت و روش های محاسبه آن در ربات های موازی، از جمله روش های ماتریس های سازه ای و المان محدود، به کمک الفبای تئوری پیچه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.