طراحی ربات های موازی

همواره بین مدل به دست آمده از تحلیل های اولیه و سپس مدل طراحی شده در نرم افزار و نمونه ساخته شده تفاوت و فاصله چشم گیری وجود دارد و طراح و سازنده ربات بنا به شرایط و محدودیت ها مجبور می باشد طراحی خود را تغییر دهد.

در این بخش ملاحظاتی که می بایست یک طراح ربات موازی در حین ساخت در نظر بگیرد به تفصیل مورد بحث قرار خواهدگرفت. به همین منظور طراحی و ساخت چند ربات موازی در نرم افزار Solidworks که در آزمایشگاه تعامل انسان و ربات بخش های تحقیق و طراحی و ساخت آنها انجام شده اند ارائه خواهند شد. همچنین یکی از چالش های اصلی نیز طراحی و ساخت ربات های موازی پیشینه مقید می باشد که به اجمال در این بخش توضیح داده خواهند شد.

ارائه دهنده
مهندس مجتبی یزدانی