روش المان محدود در طراحی و تحلیل ربات های موازی

به تازگی نرم افزار ANSYS یک مدول جدید جهت انجام تحلیل های دینامیکی سیستم های چند جسمی صلب و صلب- انعطاف پذیر ارائه نموده است. هر چند که این مدول سال های ابتدایی خود را سپری می نماید ولی به دلیل گرافیک مناسب و همچنین امکان استفاده از برخی ابزارهای قدرتمند ANSYS در آن، این بخش اختصاص به بررسی توانایی ها و محدودیت های این مدول داده می شود.

ارائه دهنده
دکتر تقوایی پور