تحلیل نیرویی در ربات های موازی

دراین قسمت مقدمه ای بر تحلیل دینامیکی ربات های موازی با الفبای تئوری پیچه بیان می گردد. سپس با معرفی ماتریس های قیدی برای انواع اتصالات، چگونگی انجام تحلیل نیرویی ربات های موازی بررسی می شود. بدین ترتیب نشان داد خواهد شد که روش ماتریس های قیدی بستر مناسبی جهت انجام تحلیل نیرویی به صورت سیستماتیک فراهم می آورد.

ارائه دهنده
دکتر تقوایی پور