ماتریس جرم در ربات های موازی

در این بخش به بررسی نقش ماتریس جرم در سیستم های مکانیکی و در ربات های موازی پرداخته خواهد شد. سپس با استفاده از روش مختصات معلق چگونگی محاسبه ماتریس جرم در ربات های موازی توضیح داده می شود.

ارائه دهنده
دکتر تقوایی پور