معرفی مشخصه های سختی

یکی از چالش ها در طراحی و تحلیل ربات های موازی بهینه نمودن سختی آن می باشد. هر چند که سختی یک سیستم مکانیکی به صورت ماتریس بوده و بنابراین امکان مقایسه و یا انجام عملیات بهینه سازی بر روی آن به طور مستقیم غیر ممکن می باشد. معرفی روش های مختلف و همچنین شاخص های گوناگون موضوع بحث این فصل می باشد.

ارائه دهنده
دکتر تقوایی پور