چالش های طراحی ربات های موازی

در این بخش به چالش های موجود در طراحی روبات های موازی پرداخته خواهد شد. از جمله این چالش ها می توان به طبیعت Overconstrained اینگونه روبات ها اشاره نمود که در نهایت موجب مشکل شدن محاسبات دینامیکی و نیرویی در این سیستم ها می گردد. از دیگر چالش های روبات های موازی می توان به حساسیت عملکرد آنها به سختی سازه ای نیز اشاره نمود.

ارائه دهنده
دکتر تقوایی پور