سنتز ابعادی ربات های موازی

انواع الگوریتم های بهینه سازی و سنتز ابعادی ربات های موازی در این بخش الگوریتم های بهینه سازی همانند بهینه سازی محدب و آنالیز بازه ایی برای سنتز ربات های موازی ارائه خواهند شد. هدف استفاده از این الگوریتم ها برای به دست آوردن فضای کاری و همچنین فضای کاری عاری از تکینگی می باشد.

ارائه دهنده
دکتر طالع ماسوله