تئوری پیچه و سنتز نوعی ربات های موازی

در این بخش تئوری پیچه و کاربرد آن در تحلیل سینماتیکی ربات های موازی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. با استفاده از این تئوری سنتز نوعی ربات های موازی مطالعه خواهد شد. انواع ربات های موازی  3، 4 و 5 درجه آزادی شرح داده خواهد شد و روش های تحلیل آنها ارائه خواهد شد. همچنین درجات آزادی . الگوی حرکتی آنها مورد بحث این بخش خواهد بود. در انتها ماتریس ژاکوبین این ربات ها به وسیله تئوری پیچه به دست خواهد آمد.

ارائه دهنده
دکتر طالع ماسوله