معرفی انواع الگوریتم های بهینه سازی ربات های موازی

یکی از مسائل بسیار بحث بر انگیز ربات های موازی تکینگی این ربات ها می باشد. در این بخش به وسیله تئوری پیچه و هندسه گرسمن یکی از ربات های موازی به صورت هندسی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنین روش های بهینه سازی برای اجتناب از تکینگی ارائه خواهد شد. در انتها الگوریتم های بهینه سازی برای به دست آوردن فضای کاری عاری از تکینگی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ارائه دهنده
دکتر طالع ماسوله
Eventbrite - Events Template Release Party