معرفی ربات های موازی، درجات آزادی و الگو های حرکتی بر اساس تئوری پیچه

در این بخش انواع ربات‌های موازی براساس آرایش سینماتیکی سنتز نوعی آنها مورد بررسی قرار خواهند شد. ربات‌های بیشینه مقید و مشکلات آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین ربات‌های موازی افزونه نیز مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. به همین منوال درجات آزادی و الگوی حرکتی ربات‌های موازی مطالعه خواهند شد. شایان ذکر است تئوری پیچه مبنای کاری این بخش خواهد بود و برتری آن نسبت به معیار chebyshev برای بدست آوردن درجات آزادی و الگوی حرکتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ارائه دهنده
دکتر طالع ماسوله