سینماتیک مستقیم و معکوس ربات های موازی

در این بخش یکی از مسائل چالش برانگیز ربات‌های موازی که حل سینماتیک مستقیم آن می‌باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.روش‌های تحلیلی همچون روش برآیند و روش های مربوطه ارائه خواهند شد.
همچنین روش‌های سیستمی continuation method و  homotopy معرفی خواهند شد.
روش‌های حل عددی نیز برای حل سینماتیک مستقیم مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. همچنین ربات گاف_استوارت، 3-RPR و چندین ربات پیچیده موازی دیگر مورد مطالعه قرار خواهند گرفت .و در انتها به سینماتیک معکوس پرداخته خواهد شد.

ارائه دهنده
دکتر طالع ماسوله