فضای کاری ربات های موازی (روش های عددی و هندسی)

در این بخش فضای کاری روباتهای موازی از طریق روش های تحلیل عددی و هندسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچینین روش آنالیز بازه ای برای بدست آوردن فضای کاری استفاده خواهد شد. شایان ذکر است که استفاده از نرم افزار های طراحی همچون SolidWorks برای بدست آوردن فضای کاری معرفی خواهد شد. از ابزار CAD2MAT نیز برای بدست آوردن فضای کاری با در نظر گرفتن موانع  و برخورد بین اعضای ربات  نیز استفاده خواهد شد. فضای کاری عاری از برخورد مکانیکی نیز مورد بحث خواهد شد. 

ارائه دهنده
دکتر طالع ماسوله